Боромлянська громада
Сумська область, Охтирський район

ОГОЛОШЕННЯ

Дата: 18.02.2022 17:00
Кількість переглядів: 341

Оголошується конкурс

на зайняття посади директора

комунального некомерційного підприємства Боромлянської сільської ради

«Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля»

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження сільського голови Боромлянської сільської ради № 08 від 31.01.2022 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля», розпорядження сільського голови Боромлянської сільської ради     № 14 від 15.02.2022 «Про затвердження складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля», рішення Боромлянської сільської ради 15 сесії 09 скликання від 18.02.2022 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля», протокол № 1 засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля».

Найменування закладу: комунальне некомерційне підприємство Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля».

Юридичне місце знаходження закладу: 42621, Сумська область, Охтирський район, село Боромля, вул. Сумська, буд. 38.

Фактичне місце знаходження закладу: 42621, Сумська область, Охтирський район, село Боромля, вул. Сумська, буд. 38.

Основні напрямки його діяльності: основні напрямки зазначені в Статуті підприємства.

Структурними підрозділами закладу є:

  • комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля»;
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Гребениківка;
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Новгородське;
  • Фельдшерсько-акушерський пункт с. Жигайлівка.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства  Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля» на 2022 рік складають: кошти сільського бюджету; цільові кошти; кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

Назва вакантної посади: директор комунального некомерційного підприємства  Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля»

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 21 лютого 2022 року;

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 10 березня 2022 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: Боромлянська сільська рада, 42621, Сумська область, Охтирський район, село Боромля, вул. Сумська, буд. 2.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: (05458)5-81-35, 04391693@mail.gov.ua.

Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

  Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

вимоги до претендентів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 зі змінами):

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок з укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Кваліфікаційні вимоги (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 зі змінами): вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Охорона здоров’я».

Стаж роботи: Стаж роботи не менше 3-х років стажу за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці Директора:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Комунального некомерційного підприємства  Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля». За виконанням обов’язків, передбачених контрактом, Директорові нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Підприємства відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Директорові здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Істотні умови контракту: права і обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, розв’язання спорів, внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.10 2014 року № 642 (зі змінами).

Місце проведення конкурсу: 42621, Сумська область, Охтирський район, село Боромля, вул. Сумська, буд. 2

Дата проведення конкурсу: 14 березня 2022 рокузасідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і поданих до них документів.            

16 березня 2022 року (о 14:00 год.) – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогампереможця конкурсу.

 

 

 

Додаток 1. Заява про участь у конкурсі.

Додаток 2. Згода на обробку персональних даних.

Додаток 3. Попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень.

Додаток 4. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів.

Статут комунального некомерційного підприємства Боромлянської сільської ради «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини села Боромля»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь